Konfirmation

Konfirmation lyder lidt som det engelske confirmation, og er også en bekræftelse. Det er muligheden for selv at sige ja til den tro, som ens forældre sagde ja til på ens vegne, da man blev døbt.

Ligesom dåben ikke kun er forældrenes ja til troen på Gud, men i lige så høj grad Guds ja til det lille barn, sådan er konfirmationen også en bekræftelse af det ja, Gud allerede har sagt til os i dåben.

I konfirmationsforberedelsen er der mulighed for at udforske forskellige sider af den kristne tro, som man senere bekræfter på sin konfirmationsdag.

Konfirmationer i Kvaglund Kirke er altid lørdag efter Store Bededag. 
(Selvom Store Bededag ikke længere er en fridag, så er det stadig en helligdag og konfirmationerne planlægges efter denne dato)

Der er ingen kommende begivenheder.

Vielse (bryllup)

Når I har besluttet jer for at skulle giftes i kirken, skal I enten kontakte kirkekontoret eller den præst, som I ønsker skal vie jer. Så kan I aftale en dato for brylluppet og for den samtale, I skal have med præsten forud for vielsen.

Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset. Men et bryllup i kirken foregår som en gudstjeneste med bønner, salmer, bibellæsninger, en vielsestale og velsignelsen. Et kirkebryllup handler altså også om kristen tro, håb og kærlighed.

I kirken bruger vi store ord om kærligheden. I bønnerne beder vi Gud om at styrke og bevare kærligheden mellem de to, som er bliver gift. Og vi takker for Guds kærlighed til os og for kærligheden mellem os.

Før vielsen skal I have en prøvelsesattest fra kommunen, som skal afleveres til præsten eller kirkekontoret. I kan udfylde en ægteskabserklæring til kommunen på borger.dk for at få prøvelsesattesten. Attesten viser, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Prøvelsesattesten er gyldig i fire måneder.

Hvis I vil ændre navn i forbindelse med jeres bryllup, skal I selv ansøge om det på borger.dk. I kan som hovedregel få hinandens mellem- og efternavne. Indtil tre måneder efter vielsen er det gratis at få foretaget navneændring, hvis der er tale om et navnefællesskab. Et navnefællesskab betyder, at I vælger at få hinandens mellem- og efternavne.

Vielsen har juridisk gyldighed. Derfor skal der være to vidner til stede under vielsen. Vidnernes navne og adresser noteres i kirkebogen. Det kan for eksempel være to familiemedlemmer, som er til stede i kirken til jeres bryllup.

I kan blive viet i Kvaglund kirke, hvis mindst en af jer bor i sognet, eller hvis I har en særlig tilknytning til Kvaglund Kirke. Tal med præsten, hvis I er i tvivl. For at blive viet i en kirke skal mindst den ene af jer være medlem af folkekirken.

Henvendelser angående bryllup til præsten eller kontakt kirkekontoret på mail: kvaglund.sogn@km.dk eller telefon: 76 10 46 30. 

Begravelse og bisættelse

En kirkelig begravelse eller bisættelse er de pårørendes afsked med den døde og forkyndelsen af det kristne budskab om opstandelse, håb og trøst.

Før begravelsen taler de pårørende med præsten. Ved samtalen forbereder man begravelsen. Man fortæller præsten om afdøde og vælger salmer.

Hvis afdøde ikke var medlem af folkekirken, ses det som udtryk for, at afdøde ikke ønskede en præsts medvirken. Vedkommende kan således ikke få en kirkelig begravelse, men kan blive begravet eller bisat i et kapel. Det er de pårørende selv, der står for ceremonien. Her kan man eventuelt tale med bedemanden om det praktiske arrangement.

De fleste begravelser eller bisættelser fra Kvaglund Kirke finder sted på Jerne Kirkegård, Norup Kirkegård, Gravlunden i Fovrfeld eller Gormsgades Kirkegård enten med en højtidelighed i Kvaglund Kirke, Jerne Kirke eller et af kapellerne.

Forslag til velegnede salmer til bisættelse eller begravelse finder I på http://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/begravelse. Her kan I også finde andet nyttigt info om begravelser og bisættelser, men også om sorg og tab. Nogle steder tilbydes der sorggrupper i kirkerne, dem kan I også finde her.

Kender du børn som har mistet og har brug for at få svar på nogle af de spørgsmål der er i forbindelse med Begravelsen og bisættelsen? Se videoer som DKM har lavet til børn om sorg og det at miste.

Henvendelser angående begravelse og bisættelse til præsten eller kontakt kirkekontoret på mail: kvaglund.sogn@km.dk eller telefon: 76 10 46 30. 

Dåb

I dåben sættes vores liv i forbindelse med kirkens herre. Vores livshistorie bliver optaget i beretningen om, hvordan han levede, døde og genopstod for os. Samtidigt tager Guds ånd bolig i det lille barns hjerte og vil følge det gennem livet.

Før dåben, afholdes der en samtale med præsten, hvor dåbsritualet bliver gennemgået, og hvor man har lejlighed til at stille spørgsmål.

Præsten skal have en liste med navnene på to til fem faddere, som er vidner på, at barnet er blevet døbt og som forpligter sig til at oplære barnet i den kristne tro, hvis forældrene dør, inden barnet er voksent. Fadderne skal være døbt. Ved dåben bæres barnet enten af en af forældrene eller af en af fadderne. Den af fadderne, som bærer barnet, skal være over konfirmationsalderen.

Tilmelding til dåb skal så vidt muligt, ske senest 14 dage før den dato, hvor dåben skal finde sted.

Tilmelding til dåb kan ske til:

1) Præsten som har gudstjenesten den pågældende dato.

2) Kirkekontoret (mail: kvaglund.sogn@km.dk eller telefon: 76 10 46 30).

Billede af en baby som bliver døbt, hvor præsten hælder vand fra hænderne ud over babyens hoved.

Fødselsregistrering

Barnet får tildelt et CPR-nummer umiddelbart efter fødslen.

Senest 14 dage efter fødslen skal barnets fødsel anmeldes. Det kaldes en fødselsanmeldelse, og hvis en jordemoder bistår ved fødslen, foretager hun den.

Hvis jeres barn er født uden en jordemoders medvirken, skal I selv sørge for anmeldelse. Det gør I ved at printe blanketten “fødselsanmeldelse” ud fra borger.dk og aflevere den udfyldt til sognet, hvor moren bor.

Hvis moren ikke har dansk folkeregisteradresse, skal blanketten sendes til det sogn, hvor barnet er født. Fødslen kan ikke anmeldes med NemID. Dette gælder, uanset om du er medlem af folkekirken eller ej.

Kvaglund og Jerne Kirker har fælles kirkekontor. Kirkekontoret ligger ved siden af Jerne kirke på Møllebakken 2.

Udmeldelse / Indmeldelse

Som medlem af Den danske Folkekirke er du medlem af en kristen kirke.

Folkekirken er evangelisk-luthersk. Medlemsbidraget til folkekirken opkræves som kirkeskat. Det betyder, at børn eller unge uden skattepligtig indkomst ikke betaler medlemsbidrag.

Som medlem har du ret til konfirmation, at blive gift i kirken og ved livets afslutning at blive kirkeligt begravet eller bisat.

Indmeldelse

Barnedåben er automatisk indmeldelse i det folkekirkelige fællesskab.

Hvis du ikke blev døbt som barn, kan du melde dig ind i folkekirken ved at blive døbt som ung eller voksen. Du kan kontakte præsten og aftale nærmere. Voksendåb og dåb af store børn og konfirmander foregår nogle gange ved gudstjenesten, andre gange ved en særlig højtidelighed. Ved dåb af børn og unge under 18 år er det den person, som har forældremyndigheden, der træffer beslutning om dåb eller indmeldelse i folkekirken. Personer over 15 år skal dog selv give samtykke til dåb eller indmeldelse.

Hvis du er døbt i en anden kristen kirke, skal du ikke døbes igen for at blive medlem af folkekirken. Kontakt en præst og bed om at blive optaget som medlem.

Genindmeldelse

Er du udmeldt af folkekirken og ønsker at blive meldt ind igen, kan du genoptages som medlem ved skriftlig anmeldelse til en af præsterne.

Når din indmeldelse er registreret, kan du bede om at få tilsendt en ny fødsels- og dåbsattest.

Udmeldelse

Hvis du ønsker at melde dig ud af folkekirken, skal du aflevere – eller sende – et brev til kirkekontoret i bopælssognet. Her skal du oplyse, at du melder dig ud af folkekirken. Oplys navn, adresse, CPR-nummer og underskriv brevet.

Er du under 18 år, skal indehaveren af forældremyndigheden træffe beslutningen. Er du fyldt 15 år, skal du dog selv samtykke i beslutningen.

Kirkebogsføreren registrerer udmeldelsen i kirkebogen og den bliver automatisk registreret i CPR-registret. Du får derefter tilsendt en ny fødsels- og dåbsattest med en påtegning om, at du er udtrådt af folkekirken, og hvornår det er sket.

Efter udmeldelsen skal du ikke betale kirkeskat. Hvis kirkeskatten alligevel fremgår af din forskudsopgørelse, skal du henvende dig til SKAT, som retter fejlen.

Det koster ikke noget at melde sig ud af folkekirken.

Det er vigtigt at du fortæller dine nærmeste pårørende om din beslutning om at melde dig ud af folkekirken. Det vil være en ubehagelig oplevelse for dem først at finde ud af, at du ikke har ret til en kirkelig begravelse/bisættelse, når du ikke er her mere.

Henvendelser om ind- og udmeldelse skal ske til

Kirkekontoret
Møllebakken 2, 6705 Esbjerg Ø
Tlf. 7610 4630 fax. 7545 1888
Mail: kvaglund.sogn@km.dk

Åbningstider: Mandag – onsdag kl. 9.00 – 12.30, torsdag kl. 14.00 – 17.00, fredag kl. 9.00 – 12.30 eller efter aftale.